Mũi hàn đồng nguyên chất cho máy hàn 936, 936A, 937

25.000

25.000

Mũi hàn đồng nguyên chất cho máy hàn 936, 936A, 937

900M-T-IS: Mũi cong

900M-T-I: Mũi thẳng

900M-T-K: Mũi dao