Đế nhiệt XZZ L2023 hỗ trợ tách main iPhone X – 15 Promax

2.000.000

Đế nhiệt XZZ L2023 hỗ trợ tách main iPhone X – 15 Promax
Full bộ gồm máy và 6 miếng gia nhiệt
1 -Miếng phẳng làm đa năng tách main Android
2 -Miếng hỗ trợ tách main iPhone X đến 11Pm
3 -Miếng hỗ trợ tách main iPhone 12mi đến 12Pm
4 -Miếng hỗ trợ tách main iPhone 13mi đến 13Pm
5 -Miếng hỗ trợ tách main iPhone 14 đến 14Pm
6 -Miếng hỗ trợ tách main iPhone 15 đến 15Prm