Camera nhiệt Qianli Mega-iDea Super IR Cam 2S hỗ trợ sửa chữa chuyên sâu các pan bệnh dò, chạm, chập

6.800.000

Camera nhiệt Qianli Super IR Cam 2S
Hỗ trợ sửa chữa chuyên sâu các pan bệnh dò dòng, ăn nguồn chờ, hao pin, chạm, chập mất nguồn
Giúp giảm thời gian và tìm chính xác điểm chập, chạm cần xử lý.